නිදාගැනීමේ ශිල්පය ප්‍රගුණ කරගත් සත්ව ලොවේ සාමාජිකයන්

No comments
වර්තමානයේ පවතින කාර්යබහුල ජීවිතයත් සමග උරෙන් උර ගැටෙන මිනිසුන් තමන්ගේ නින්ද පිළිබඳව අඩු සැලකිල්ලක් දක්වයි.සාමාන්‍යයෙන් මිනිසුන් දිනකට පැය 8ක් පමණ කාලයක් සුව නින්දක පහස අත්විඳී. ඒ අනුව අප අපගේ ජීවිත කාලයෙන් තුනෙන් එකක කාලයක් නිදාගනී.


No comments :

Post a Comment