ඇසට නොපෙනෙන කබායමීට වසර කිහිපයකට පෙර ඔබ  ඉතාමත් ආශාවෙන් කියවූ , නැරඹු Harry Potter   කතා මාලාව ඔබට මතකද? මේ කතා මාලාවෙත් Harry ගේ අදෘශ්‍යමාන කබාය  ඔබ වඩාත් සිත් ගත් කොටස් අතුරින් එකක් වන්නට ඇති. සමහර විට ඔබටත් එවැනි කබායක් තිබුනා නම් ඔබට කල හැකිව තිබුණු දෑ පිළිබඳව ඔබ සිහින මවන්නට ඇති?