ඇස්ටටින් ගැන ඔබ නොදත් දේ

"ඇස්ටටීන්" මේක ග්‍රීක වචනයක්, එකේ තේරුම තමයි අස්ථායි යන අදහස. ඇස්ටටීන් මුලද්‍රව්‍ය සෑදී ඇත්තේ යුරේනියම් හා තෝරියම් මුලද්‍රව්‍ය ක්ෂය වීමෙන්. ඇස්ටටීන් මුලද්‍රව්‍ය කවදාවත්ම අපට පියවි ඇසින් බලාගැනීමට අමාරුයි . ඒකට හේතුව තමයි ඒ මුලද්‍රව්‍ය තමාගේ ස්වයං විකිරණ ශක්තියෙන් වාෂ්ප වී යාමයි.මෙහි අර්ධ ආයු කාලය පැය කිහිපයයි. ඇස්ටටීන් ක්ෂය වෙන ආකාර 2 ක් තියනවා. 1 ක්‍රමයක් තමයි ඇල්ෆා අංශුවක් විමෝචනය කරමින් බිස්මත් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. අනෙක තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන 2 ක් අත් පත් කර ගනිමින් පොලෝනියම් බවට පරිවර්තනය වෙන එක. මේ මුලද්‍රව්‍ය පෘතුවියේ දුලබම ද්‍රව්‍යයයි. ඇස්ටටීන් මුලද්‍රව්‍ය මොහොතින් මොහොත බිස්මත් හා පොලොනියම් බවට ක්ෂය වන අතරම නැවත යුරේනියම් හා තෝරියම් ක්ෂය වීමෙන් සැදෙනවා. පෘතුවියේ ඇස්ටටීන් මුලද්‍රව්‍ය පවතින්නේ ග්රෑම් 28 -30 ත් අතර ප්‍රමාණයක්. ඇස්ටටීන් මුලද්‍රව්‍ය අඳුරු පැහැයක් ගන්නවා යැයි සැක කරනවා . ඒ වගේම මේක අර්ධ සන්නායකයක් හා අර්ධ ලෙස ලෝහ ගුණත් දක්වනවා.

මධුසංඛ බාලසුරිය