ලිතියම් මෙච්චර වැදගත්ද ?

1 comment

ලිතියම් මුලද්‍රව්‍යට පුළුවන් අපි හිතන විදිහ වෙනස් කරන්න. එයට මානසික රෝග වලට එරෙහිව ක්‍රියා කරන්න හැකියාව තියනවා. අපට වැදගත් ඖෂද නිෂ්පාදනය සදහා ලිතියම්  යොදා ගන්නවා කියල ඔබ දන්නවද? ඒ විතරක්ද මේ වන විට 90%ක් ජංගම දුරකථන බැටරි නිපදවීමටත්, මුළුමනින්ම පාහේ ලැප්ටොප් බැටරි නිෂ්පාදනයටත් මෙම මුලද්‍රව්‍ය යොදා ගන්නවා. ලිතියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් තෙල් සමග නටවා සබන් වැනි ද්‍රව්‍යක් නිපදවනවා, ඒක ගොඩක් උකු තෙල් වැනි ද්‍රව්‍යක්. ඒකෙන් තමයි ග්‍රීස් නිපදවන්නේ. විදුරු හා සෙරමික් කර්මාන්තය සදහා මුළුමනින්ම පාහේ යොදාගන්නේ ලිතියම්. කෘතීම රබර් හා අලුමිනියම් නිෂ්පාදනයටත්   ලිතියම් මුලද්‍රව්‍ය යොදාගන්නවා.    

මධුසංඛ බාලසූරිය


1 comment :